ดาวน์โหลด

 

เอกสารเกี่ยวกับงานทุนการศึกษา


ใบสมัครขอทุนการศึกษา

แบบเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา

 

เอกสารเกี่ยวกับงานแนะแนวฯ


แบบแจ้งความประสงค์ทำงานระหว่างเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบแจ้งความจำนงจ้างงานนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบฟอร์มการขอรับบริการให้คำปรึกษา