ติดต่อเรา


 

 

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์/โทรสาร 042-743854 ภายใน IP Phone 184

Email : budsakon@snru.ac.th ,  ketnarin.a@snru.ac.th

Facebook Page : https://www.facebook.com/guidancesnru