บุคลากร

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

   นางสาวบุษกร ถานทองดี
   ตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนวและศิษย์
   เก่าสัมพันธ์
   E-mail : budsakon@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 081-749-4091
   นางเกศนรินทร์ อัยกร
   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   E-mail : ketnarin.a@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 086-076-9334