หัวข้อข่าว

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

BN-COVID19-2

BN-covid19

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563

BN-เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ประกาศโรงพยาบาลมุกดาหาร เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สาระหน้ารู้ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561